Vad skall rapporteras

Brandkronad kungsfågel, Foto: Olle Thyrestam

1. Alla för landskapet nya arter och raser. Dessa skall alltid åtföljas av en utförlig beskrivning. Obs! Detta gäller alltid de tio första fynden av samtliga arter eller raser.

2. Alla arter, med angivna förbehåll, enligt rapportmallen.

3. Äldre observationer som tidigare ej rapporterats.

4. Märkliga observationer (gäller alla arter). Det kan gälla till exempel ovanligt tidig ankomst eller sen bortflyttning, övervintrande »flyttfåglar», större ansamlingar, udda beteenden m.m. Även frekvensuppgifter om arter som observerats ovanligt många eller få gånger under en säsong är av intresse. Noteringar om större ansamlingar av s.k. invasionsarter (mesar, hackspettar, korsnäbbar, siskor och ugglor). Sträcksiffror bör likaså inrapporteras.

När du rapporterar bo- och spelplatser av skyddsvärda arter kommer dessa rapporter att behandlas med sekretess av rapportkommittén.

Välkommen med dina observationer och funderingar till rapportkommiteerna i Gästrikland och Hälsningland.

Vi tackar på förhand för din medverkan.

Detaljerad rapportmall finns på här.

  1. Välj landskap
  2. Klicka på knappen ”Ändra urval”