Arbetsgrupper inom GLOF

Inom GLOF har vi för närvarande fyra arbetsgrupper, vilka presenteras var för sig via länkarna till höger.

Berguv Nord bildades 1977, bestående av länsvisa grupper från Gävleborg och norrut. Verksamheten har varit inriktad på inventering och avelsarbete där c:a 180? ungar har släppts i länet under åren. Antalet revir ökade fram till i slutet av 1990-talet för att sedan minska trots de utsättningar som görs. Anledningen till detta är okänd och situationen för berguven är idag instabil, men arbetet för att förbättra situationen fortsätter.

Länk till hemsidan

Foto: Kent Westlund

Gävleborgs regionala grupp inom Projekt Havsörn följer de lokala parens häckningar.

Gruppen driver också vinter-utfodringar med många ivriga besökande matgäster.

Kungsörnen har inventerats sedan 1980-talet i länet, i början mest i nordvästra delen för att på senare år innefatta hela länet utom de kustnära delarna. År 2003 bildade GLOF, i samråd med Länsstyrelsen, en kungsörnsgrupp vars huvudsakliga syfte är att samordna inventering och rapportering samt utföra kvalitetssäkring av häckning och föryngring. I och med ökade resurser och att fler är ute och inventerar har också kunskapen om revir och häckningar ökat, i dagsläget har vi ett tjugotal revir i länet. Kungsörnen verkar ha en svagt ökande trend i länet, vilket vi hoppas fortsätter. Flera hot finns dock där trafik, el och den expanderande vindkraften är de största hoten.

Länk till hemsida

Efter att ha varit försvunnen som häckningsart i länet sedan 1960-talet hittades åter en häckning av pilgrimsfalk i Ljusdals kommun 2006. Sedan dess har inventeringsinsatserna ökat och fler lokaler har även blivit besatta. Under tre år, 2008 – 2010, har även tolv ungar som är uppfödda på Nordens ark släppts ut i form av s.k. hacking. I dagsläget har häckning genomförts på sju olika lokaler och falkpar har synts på fler ställen utan att häckning konstaterats. Pilgrimsfalken är en art som kommit tillbaka starkt och vi räknar med att den positiva trenden ska fortsätta många år framöver.

Länk till hemsida