Föreningsinformation

GLOF är en regional förening av BirdLife Sverige

”Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom Gävleborgs län, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar.” 
Ovanstående är ett utdrag ur §1 i GLOF:s stadgar och kan tjäna som beskrivning av huvudsyftet för vår verksamhet. 
 

GLOF ansvarar för fågelrapportering, inventeringar och fågelskyddsfrågor på länsnivå, dessutom kontakter med myndigheter, utgivning av tidskriften Fåglar i X-län etc. Inom länet finns det fyra lokalklubbar (BollnäsGävleHudiksvall och Söderhamn) och dessa klubbar bedriver exkursionsverksamhet, studiecirklar m.m.

 

Medlemsavgiften är 150 kronor för vuxen och 50 kronor för ungdom upp till 18 år 
Medlemsavgiften betalas via GLOF:s plusgiro 38 07 47-6 

Medlemmar erhåller Fåglar i X-län utan särskild kostnad.